Home EXAMS WAEC Syllabus For Igbo | Download WAEC Syllabus PDF Here For Free

WAEC Syllabus For Igbo | Download WAEC Syllabus PDF Here For Free

1

WAEC Syllabus For Igbo | www.waeconline.org.ng.

WAEC Syllabus For Igbo: Below is the list of WAEC Syllabus for Igbo, this syllabus helps student for area of study in preparation for upcoming exams, www.waeconline.org.ng.

WAEC Syllabus For Igbo
WAEC Syllabus For Igbo

WAEC Syllabus For Igbo

The management of the West Africa Examination Council (WAEC) has published its syllabus which consist of the Subject, Topics, Note, and Recommended Textbooks for exams preparation, below is the WAEC Syllabus For Igbo for 2023/2024.

Recommended: WAEC Syllabus For English Literature

A sound knowledge of the Igbo language, literature and culture is a fundamental need for all who desire the comprehensive knowledge of the Igbo people.

Based on this, the Igbo syllabus is designed for candidates studying Igbo. Adequate care has been taken to ensure that candidates go through the rubrics of the Igbo language.

The syllabus covers such important areas of the language as the sound system, grammar, culture, worldview, etc.

OBJECTIVES OF THE SYLLABUS

The objectives of the syllabus are as follows:

• To enable candidates to speak, read and write Igbo properly and communicate effectively in it;

• To familiarize them with the sound system, grammatical structures and other features of the Igbo language;

• To expose the candidates to Igbo culture – customs, institutions, worldview, etc;

• To provide them with the necessary tools needed for creative writing and appreciation of Igbo language and literature.

SCHEME OF EXAMINATION

The examination shall consist of two papers, Papers 1 and 2; both of which shall constitute a composite paper and shall be taken at one sitting. The rubrics of the papers shall be written in Igbo. Candidates will be required to answer all the questions in Igbo using the standard orthography metalanguage.

PAPER 1

will consist of sixty multiple choice objective questions all of which should be answered within 1 hour for 60 marks.

The paper will have three sections, Sections A, B and C.

The questions in the sections will cover the following aspects of the subject:

Section A:

Language

Section B:

Literature

Section C

Culture

Section A: Language

This will contain thirty multiple choice questions on language distributed as follows:

Comprehension (2 short passages) – 10 items Composition/letter writing – 4 items Sound system – 6 items

Grammar – 6 items Translation – 4 items 30 items

Section B: Literature Will contain twenty-two multiple choice questions on literature distributed as follows:

Basic Principles of Literary Appreciation – 4 items

Oral Literature – Prose – 3 items Poetry – 3 items Drama – 3 items

Written Literature – Prose – 3 items Poetry – 3 items Drama – 3 items 22 items

In this section, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will be
based on the set books for Paper 2. Section C: Culture

This will contain eight multiple choice questions on culture distributed as follows: Customs – 4 items Institutions – 4 items 8 items

TOTAL: (30+22+8) = 60 items

PAPER 2: Will be a composition test and will also have three sections, Section A, B and C.

The sections will cover the parts of the syllabus indicated below.

Section A:

Language Section B:

Literature

Section C:

Culture

Candidates will be required to answer six out of the total of thirteen questions to be made available.

The paper will take 2 hours to complete and carry 100 marks.

Further details on the structure of the paper as well as its requirements are given below.

Section A: Essay This section will consist of the following three parts, Parts I, II and III:

Part I – Composition/Letter writing

Part II – Sound System

Part III – Grammar

Part I: Composition/ Letter Writing

Candidates are advised not to spend more than 45 minutes on this section.

There will be five topics from the following essay types and candidates will be expected to write on one of them in about 300 words:

(1) Narrative;

(2) Descriptive;

(3) Argumentative;

(4) Expository;

(5) Dialogue;

(6) Debate

(7) Letter writing

Part II: Sound system

Two questions will be set for candidates to answer one of them.

The questions will test candidate’s basic knowledge of the following areas:

(a) Igbo Phonemes: Vowels, Consonants, the Syllabic nasal,

(i) their production, and (ii) their classification.

(b) Syllable Structure.

(c) Sound Processes: vowel harmony, vowel assimilation, vowel elision and consonants elision.

(d) Tone and tone notation.

(e) The Igbo alphabet.

Part III: Grammar

Two questions will be set for candidates to answer one of them.

The questions will test candidate’s knowledge of the following areas:

(a) Spelling rules.

(b) Word formation.

(c) Igbo dialects and Standard Igbo.

(d) Loan words

(e) Igbo metalanguage (new words).

(f) Word classes: The noun, verb, pronoun, conjunction, preposition, etc

(g) Grammatical categories: tense, number and person.

(h) Phrases and Clauses: their types and functions.

(i) Sentences: i. their constituents and types.

ii. Sentences containing Direct and Indirect Speech.

(j) Lexis and Structure

(k) Punctuation marks.

Section B: Literature

This section will consist of two parts, Parts I and II as follows:

Part I: Oral Literature – Prose, Poetry and Drama Part II: Written Literature – Prose, Poetry and Drama

Part I: Oral Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to answer only one of them.

All questions in this section will be based on the prescribed texts. In this part, candidates will be required to have basic knowledge of the following:

(a) Definition and characteristics of oral Literature

(b) Classification and functions

(c) Literary devices

(d) Folktales (ifo)

(e) Anecdotes (ụkabụilu)

(f) Legends (nkọkịrịkọ/akụkọ dike)

(g) Myths (nkọmịrịkọ/akụkọokike/mmalite)

(h) Poems (abụ)

(i) Songs (uri)

(j) Proverbs (ilu)

(k) Riddles (agwụgwa)

(l) Chants (mbem)

(m) Oral drama (ejije ọnụ)

(n) Tongue twisters (okwuntụhi)

Part II: Written Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to attempt only one. All questions in this section will be based on the prescribed texts.

Section C:Culture

Two questions will be set on culture and candidates will be required to attempt only one.

Candidates should be familiar with Igbo customs and institutions as aspects of the culture. The following areas will be covered.

Customs – Omenala

(a)i. Njirimara ndị Igbo-asụsụ, ejiji, omenala, ekpemekpe , agbambọ, dg. ii. Ekele ndị Igbo n’oge dị icheiche.

(b) Mmemme -ọjị, ịtụ nzụ, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ, dg.

(c) Nnabata ọbịa

(d) Ọmụmụ nwa – ile ọmụgwọ, ibi ugwu, ikupụta nwa, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa, ịhụ eze, dg.

(e) Nkwenye – ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi/isi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.

(f) Emume – ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewuukwu,iru mgbede, ịwa akwa, akwamozu, ịgba mkpe, ịgụ afọ, mbarị, ụdara, dg

(g) Egwuregwu – egwu ụmụaka, ịgba/ịchụ oro, ịtụ okwe, ịzụ nchọrọkọtọ, ịkpọ okwe, mgba, ịkpọ ọga, okos, egwu ọnwa, dg.

(h) Nsọala/Arụ – ihensọ, ebensọ, anụnsọ, osisinsọ, ime ibeeṅe.

Institutions – Ewumewu

(a) Ewumewu ọchịchị – ezinaụlọ, ndị eze ọdịnala, nze na ọzọ, ụmụọkpụ/ụmụada, otu ọgbọ, otu nzuzo, otu inyomdi, ụmụnna, ogbe, obodo.

(b) Ewumewu mmekọrịta mmadụ na ibe ya – alụmalụ, ezinaụlọ, ịgọ ọgọ, nwanwa/nwadiala, ịgba ndụ, ịgba orikọ (c) Echichi – Lọọlọ, Iyọm, Ọmụ, Ezeji, Jioke, Atama.

(d) Abamaba – Mmọnwụ,Ọkọnkọ, Ekpe, Ọmabe, Odo, Dibịa.

(e) Ewumewu akụnaụba – ike ekpe, iri ekpe, ala na ihe dị na ya.

(f) Akaọrụ – ịkpụ ụzụ, ịgba nta, ịkụ azụ, ọrụugbo, ịkwa nka, ịkpụ ite, dg.

(g) Ewumewu ofufe – ịgba afa, ịchụ aja, dg.

(h) Ngwa ofufe – ọfọ, ikenga, okpesi, ogu, ọtọnsi , dg

(i) Ihe ofufe – Ndịichie, Arụsị, Ikenga, Ala, Mmụọ mmiri, Arụsị/ Agbara dịka Ogwugwu, Ahịajiọkụ, Agwụ, Amadịọha, Kamalụ, Agbala, Ibini Ụkpabị, Ojukwu, Igwekaala, Idemmili, dg.

RECOMMENDED TEXTS FOR WASCCE IGBO YEAR PROSE POETRY DRAMA

1981-83 Oral Qmalinze Abx Na EgwuregwuQd[nala

Written Urunwa Akpa Uche JxqObinna Eke Nne Obidiya

1987 Oral Abx Na EgwuregwuQd[nala Written Chinagqrqm Xtara Nt[ Ugomma

1988 Written Obiefuna AkpaUche AkxFechaa 1989 Written Xwaezuoke Akpa Uche AkxFechaa 1990 Written Xwad[egwu Nkemakqlam Obidiya

1998-2000 Oral Qka Mgba MbemnaEgwu Igbo

Written Dinta AkqBxNdx Qnxkwube QkpaAkxEriEri AkpaUche OkweAgbaala

2002-2005 Oral Qmalinze Abx Na EgwuregwuQd[nala Written Jxqchi/Adaeze Xtara Nt[ UdoKaMma EchicheMiri Emi Ajq Obi

2006-10 Oral Qka Mgba Abx Akwamozu Written IheQjqqGbaaAfq Echiche NwataBulieNnaYaElu

2011-15 Oral Mbediogu Abu Na Egwuregwu Written QjaDufuo Dike Uche Bx Akpa AtxrxGa-EpuMpi

WAEC Syllabus For Igbo | LIST OF IGBO TEXTS FOR CONSIDERATION: 2016-2020

ORAL WRITTEN PROSE

Ezennxnx Xwa Ad[gh[ Ka Echere Agxgx M.O. KanxNgozi F.

Eke Na Egwurugwu NdidiAmaka Nwadike I.U. Okoro C.L

Qka Mgba AnxGbaaAjqqsq Iroaganachi J. Qfqmata C.

Xwa Bx Agha Nwadike I.U.

QdiXkonaMba Okebalama C.N.

OkeSoroNgwere Okechukwu Ihejirika

POETRY

Abx Akwamaozu AkqnaUche Xzqchukwu S Echebima G.N

MbemnaEgwu Igbo Akqnuche Qgbalx F.C. Nwadike I.U

DRAMA

Nke M JiKa Nwaozuzu G.I.

Amagh[ Igbo AsxOyibo Okeke C.

Nka D[ naNt[ OkoroEmeka

Afere Chukwuemeka O.

Ka{ Ma Nke A….. AgxgxM.O

www.waeconline.org.ng.

If you have any question concerning WAEC Syllabus For Igbo, please feel free to use the comment box below and ask us your question. We will be very pleased to answer you.

You can share this information, to your family and friends, as it will be helpful to someone. Please share it on Twitter, Facebook, G+, Whatsapp or Email it to friends. Use the buttons below to do this.

1 COMMENT

 1. Dear Sir/Ma,
  I noticed that some of the spellings for the textbooks and the authors were not well – written thereby making it difficult to understand the PARTICULAR BOOK and THE AUTHOR.

  Kindly look into this and make the necessary corrections.
  Thanking you.
  Yours faithfully,
  Akuneme Christian Chisaa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here